9 مقالات 2018 درباره بازار برق

تعداد 9 مقاله انگلیسی 2018 بازار برق چاپ شده در مجلات ISI جهت دانلود دانشجویان مهندسی برق ارائه شده است و عناوین و کلمات کلیدی مقالات بازار برق به فارسی ترجمه شده اند.
دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود 9 مقاله انگلیسی بازار برق

در این بخش 9 مقاله بازار برق چاپ شده در سال 2018 در مجلات معتبر دو ناشر IEEE و Sciencedirect را جهت دانلود دانشجویان محترم مهندسی برق قدرت ارائه نموده ایم. با مطالعه این مقالات می تواند با آخرین تحقیقات در زمینه بازار برق آشنا گردید. عنوان مقالات و کلمات کلیدی مقالات بازار برق را جهت آشنایی با موضوع مقاله ترجمه نموده این اما این مقالات ترجمه نشده بوده و می توانید پس از دانلود این مقالات، از طریق ارسال سفارش ترجمه درخواست ترجمه مقاله مورد نظر خود ارسال فرمایید. این 9 مقاله بازار برق در مجلات ISI به چاپ رسیده اند. بخش مقاله های ترجمه شده مهندسی برق نیز دربردارنده مقالات ترجمه شده فروانی مربوط به گرایش های کنترل، قدرت، مخابرات و الکترونیک است.

عناوین انگلیسی و فارسی مقالات 2018 بازار برق

1-مقاله اول بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Equilibrium of Interdependent Gas and Electricity Markets with Marginal Price Based Bilateral Energy Trading

عنوان فارسی مقاله: توازن بازار های گاز و برق وابسته به هم با تجارت دوجانبۀ انرژی مبتنی بر قیمت نهایی

کلمات کلیدی: وابستگی متقابل، قیمت گره ای انرژی، شبکۀ گاز طبیعی، جریان انرژی بهینه، شبکۀ توزیع برق

2-مقاله دوم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Available transfer capability evaluation in a deregulated electricity market considering correlated wind power

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی قابلیت انتقال موجود در بازار برق مقررات‌زدایی شده با در نظر گرفتن همبستگی انرژی بادی

کلمات کلیدی: برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی خطی، عوامل اقتصادی تولید برق، برنامه ریزی تولید برق، بازارهای برق، شبکه های انتقال، نیروگاه های بادی

3-مقاله سوم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Participation of generating companies in transmission investment in electricity markets

عنوان فارسی مقاله: مشارکت شرکت های تولیدی در سرمایه گذاری بر روی انتقال برق در بازارهای برق

کلمات کلیدی: بازارهای برق، سرمایه گذاری، تحلیل هزینه-فایده، برنامه ریزی انتقال برق، عوامل اقتصادی تولید برق، عوامل اقتصادی انتقال برق

4-مقاله چهارم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Dayahead Electricity Pricing for a Heterogeneous Microgrid Under Arbitrary Utility and Cost Structures

عنوان فارسی مقاله: قیمت گذاری روز آتی برق برای ریزشبکه های ناهمگن تحت ساختارهای هزینه و مطلوبیت دلخواه

کلمات کلیدی: تولید برق پراکنده، بهینه سازی، بازارهای برق، قیمت گذاری، زمان بندی، برنامه ریزی تصادفی

5-مقاله پنجم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Forecasting day-ahead electricity prices in Europe: The importance of considering market integration

عنوان فارسی مقاله: پیش بینی قیمت های روز آتی برق در اروپا: اهمیت در نظر گرفتن یکپارچگی بازار

کلمات کلیدی: پیش بینی قیمت برق، یکپارچگی بازار برق، شبکه های عصبی عمیق، تحلیل عملکردی واریانس، بهینه سازی بیزی

6-مقاله ششم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

European day-ahead electricity market coupling: Discussion, modeling, and case study

عنوان فارسی مقاله: اشتراک بازارهای روز آتی برق اروپا: بحث و بررسی، مدل سازی و مطالعۀ موردی

کلمات کلیدی: بازار روز آتی برق اروپا، EUPHEMIA، MIQCP، فرآیند تکراری، عدم تحدّب، داده های عمومی

7-مقاله هفتم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Rethinking restructured electricity market design: Lessons learned and future needs

عنوان فارسی مقاله: تجدید نظر در مورد طراحی بازار برق با ساختار جدید: درس هایی که گرفته ایم و نیازهای آینده

کلمات کلیدی: بازار برق، طراحی بازار، قیمت گذاری، زمان بندی، عملیات

8-مقاله هشتم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Spot electricity price discovery in Indian electricity market

عنوان فارسی مقاله: کشف قیمت نقدی برق در بازار برق هند

کلمات کلیدی: یکپارچگی، بازار برق هند، قیمت های نقدی، علیت گرانجر پنل، ریشۀ واحد پنل

9-مقاله نهم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Cooperative game of electricity retailers in China's spot electricity market

عنوان فارسی مقاله: بازی همکارانۀ خرده فروشان برق در بازار نقدی برق چین

کلمات کلیدی: بازار مقررات‌زدایی شده، خرده فروشان برق، بازی همکارانه، معاملات بین منطقه ای


تعداد بازدید : 349