9 مقالات 2018 درباره بازار برق

تعداد 9 مقاله انگلیسی 2018 بازار برق چاپ شده در مجلات ISI جهت دانلود دانشجویان مهندسی برق ارائه شده است و عناوین و کلمات کلیدی مقالات بازار برق به فارسی ترجمه شده اند. دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود 9 مقاله انگلیسی بازار برق

در این بخش 9 مقاله بازار برق چاپ شده در سال 2018 در مجلات معتبر دو ناشر IEEE و Sciencedirect را جهت دانلود دانشجویان محترم مهندسی برق قدرت ارائه نموده ایم. با مطالعه این مقالات می تواند با آخرین تحقیقات در زمینه بازار برق آشنا گردید. عنوان مقالات و کلمات کلیدی مقالات بازار برق را جهت آشنایی با موضوع مقاله ترجمه نموده این اما این مقالات ترجمه نشده بوده و می توانید پس از دانلود این مقالات، از طریق ارسال سفارش ترجمه درخواست ترجمه مقاله مورد نظر خود ارسال فرمایید. این 9 مقاله بازار برق در مجلات ISI به چاپ رسیده اند. بخش مقاله های ترجمه شده مهندسی برق نیز دربردارنده مقاله های انگلیسی ترجمه شده فروانی مربوط به گرایش های کنترل، قدرت، مخابرات و الکترونیک است.

عناوین انگلیسی و فارسی مقالات 2018 بازار برق

1-مقاله اول بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Equilibrium of Interdependent Gas and Electricity Markets with Marginal Price Based Bilateral Energy Trading

عنوان فارسی مقاله: توازن بازار های گاز و برق وابسته به هم با تجارت دوجانبۀ انرژی مبتنی بر قیمت نهایی

کلمات کلیدی: وابستگی متقابل، قیمت گره ای انرژی، شبکۀ گاز طبیعی، جریان انرژی بهینه، شبکۀ توزیع برق

2-مقاله دوم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Available transfer capability evaluation in a deregulated electricity market considering correlated wind power

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی قابلیت انتقال موجود در بازار برق مقررات‌زدایی شده با در نظر گرفتن همبستگی انرژی بادی

کلمات کلیدی: برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی خطی، عوامل اقتصادی تولید برق، برنامه ریزی تولید برق، بازارهای برق، شبکه های انتقال، نیروگاه های بادی

3-مقاله سوم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Participation of generating companies in transmission investment in electricity markets

عنوان فارسی مقاله: مشارکت شرکت های تولیدی در سرمایه گذاری بر روی انتقال برق در بازارهای برق

کلمات کلیدی: بازارهای برق، سرمایه گذاری، تحلیل هزینه-فایده، برنامه ریزی انتقال برق، عوامل اقتصادی تولید برق، عوامل اقتصادی انتقال برق

4-مقاله چهارم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Dayahead Electricity Pricing for a Heterogeneous Microgrid Under Arbitrary Utility and Cost Structures

عنوان فارسی مقاله: قیمت گذاری روز آتی برق برای ریزشبکه های ناهمگن تحت ساختارهای هزینه و مطلوبیت دلخواه

کلمات کلیدی: تولید برق پراکنده، بهینه سازی، بازارهای برق، قیمت گذاری، زمان بندی، برنامه ریزی تصادفی

5-مقاله پنجم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Forecasting day-ahead electricity prices in Europe: The importance of considering market integration

عنوان فارسی مقاله: پیش بینی قیمت های روز آتی برق در اروپا: اهمیت در نظر گرفتن یکپارچگی بازار

کلمات کلیدی: پیش بینی قیمت برق، یکپارچگی بازار برق، شبکه های عصبی عمیق، تحلیل عملکردی واریانس، بهینه سازی بیزی

6-مقاله ششم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

European day-ahead electricity market coupling: Discussion, modeling, and case study

عنوان فارسی مقاله: اشتراک بازارهای روز آتی برق اروپا: بحث و بررسی، مدل سازی و مطالعۀ موردی

کلمات کلیدی: بازار روز آتی برق اروپا، EUPHEMIA، MIQCP، فرآیند تکراری، عدم تحدّب، داده های عمومی

7-مقاله هفتم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Rethinking restructured electricity market design: Lessons learned and future needs

عنوان فارسی مقاله: تجدید نظر در مورد طراحی بازار برق با ساختار جدید: درس هایی که گرفته ایم و نیازهای آینده

کلمات کلیدی: بازار برق، طراحی بازار، قیمت گذاری، زمان بندی، عملیات

8-مقاله هشتم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Spot electricity price discovery in Indian electricity market

عنوان فارسی مقاله: کشف قیمت نقدی برق در بازار برق هند

کلمات کلیدی: یکپارچگی، بازار برق هند، قیمت های نقدی، علیت گرانجر پنل، ریشۀ واحد پنل

9-مقاله نهم بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Cooperative game of electricity retailers in China's spot electricity market

عنوان فارسی مقاله: بازی همکارانۀ خرده فروشان برق در بازار نقدی برق چین

کلمات کلیدی: بازار مقررات‌زدایی شده، خرده فروشان برق، بازی همکارانه، معاملات بین منطقه ای


تعداد بازدید : 2255

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟

ثبت سفارش جدید