• کاربر گرامی با کد: 22934 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35323 ، در تاریخ 1396/07/29 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 20900 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35322 ، در تاریخ 1396/07/29 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23068 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35321 ، در تاریخ 1396/07/28 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23524 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35320 ، در تاریخ 1396/07/28 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 14223 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35319 ، در تاریخ 1396/07/28 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 21920 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35318 ، در تاریخ 1396/07/28 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 22511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35317 ، در تاریخ 1396/07/28 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23031 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35316 ، در تاریخ 1396/07/28 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 3265 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35315 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23523 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35314 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19851 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35313 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23520 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35312 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23381 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35311 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 9972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35310 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 9972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35309 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 9972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35308 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 9972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35307 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35306 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35305 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 9972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35304 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 9972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35303 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 22187 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35302 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16852 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35301 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23517 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35300 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17913 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35297 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23515 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35295 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 9928 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35294 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 10686 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35293 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 10686 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35292 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35289 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35288 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 7927 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35284 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35283 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18964 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35282 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35278 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19987 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35277 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19987 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35276 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 11549 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35274 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35273 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35272 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35269 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19905 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35268 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23508 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35265 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23507 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35262 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23502 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35261 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35259 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35257 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15095 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35255 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23506 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35254 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10629 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35250 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17316 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35249 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23502 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35246 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23502 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35245 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23502 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35243 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22187 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35242 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/28 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35241 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35240 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17316 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35239 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23474 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35236 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23475 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35227 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16966 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35226 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23500 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35223 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35222 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23195 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35221 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35219 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35215 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35214 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35213 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/13 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23496 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35212 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35207 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35206 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19912 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35205 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20198 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35201 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20198 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35200 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13491 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35196 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22509 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35194 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23481 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35193 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21233 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35192 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23481 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35191 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35186 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18090 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35185 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23468 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35183 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/19 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 9928 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35182 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17717 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35181 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23487 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35179 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22061 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35178 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20198 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35167 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20198 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35166 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23472 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35157 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23283 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35149 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14988 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35148 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23435 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35147 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12454 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35145 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23151 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35144 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35142 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23466 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35141 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23464 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35140 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22670 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35137 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35131 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35128 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35127 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23456 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35124 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23453 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35123 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23455 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35122 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19508 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35114 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35109 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35108 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35106 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35105 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23240 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35101 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20393 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35100 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23444 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35094 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23443 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35093 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19509 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35079 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16878 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35078 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16878 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35077 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23434 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35074 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22559 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35073 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23434 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35072 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23434 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35071 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35069 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14171 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35068 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23012 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35060 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35057 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23417 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35056 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23425 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35052 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10686 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35044 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10686 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35042 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23401 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35035 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13491 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35013 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14082 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35007 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35005 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35001 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15584 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34959 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23368 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34955 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34944 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23378 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34916 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34881 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10686 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29910 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23139 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35279 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23287 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35256 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16804 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35253 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19726 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35247 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23493 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35204 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23403 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35203 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9887 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35199 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14669 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35197 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19726 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35195 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23403 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35184 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23287 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35180 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23447 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35163 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23457 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35126 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22187 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35103 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23441 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35087 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر
ISI

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده و دانش آموخته همان رشته استفاده می نماید. ترجمه های فارسی به انگیسی مقالات ISI با گارانتی بلند مدت انجام می شود.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. مقاله ای که قبلا ترجمه شده نیاز به ترجمه مجدد ندارد! پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید. این بخش منابع بسیار مناسب و کاملی را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می دهد.
راهنما لیست مقالات مقالات ترجمه شده رایگان

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 23,452
تعداد سفارشات: 35,069
تعداد مترجمین: 4,032
تعداد لغات ترجمه شده:
176,225,991