• کاربر گرامی با کد: 23144 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34159 ، در تاریخ 1396/05/30 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23144 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34158 ، در تاریخ 1396/05/30 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23143 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34157 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23141 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34155 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23141 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34154 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 7456 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34153 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18100 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34152 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15251 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34151 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22779 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34150 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 19756 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34149 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 11209 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34148 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 8630 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34147 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23123 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34146 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 11679 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34145 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22558 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34144 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 22558 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34143 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23133 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34142 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23138 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34139 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23137 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34138 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17266 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34136 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34133 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34129 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34128 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34127 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34126 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34125 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34124 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20854 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34123 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19890 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34118 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34117 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 2764 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34116 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34113 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23129 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34112 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34111 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/15 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 5070 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34110 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14635 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34109 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 7456 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34108 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23124 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34105 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9570 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34104 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 12848 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34095 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23120 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34094 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14055 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34090 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23117 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34089 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23115 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34088 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22852 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34087 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18220 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34086 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18473 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34085 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23113 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34084 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20464 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34081 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23111 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34079 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 8630 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34077 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 3624 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34076 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10111 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34075 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18473 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34074 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17108 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34073 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15584 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34072 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13492 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34071 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13492 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34070 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13492 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34069 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13492 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34068 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13492 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34067 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13492 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34066 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 3624 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34065 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23106 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34063 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11970 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34062 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23105 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34061 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23104 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34060 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23104 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34059 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23104 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34058 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34056 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23103 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34054 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22906 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34051 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34046 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23096 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34043 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34042 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23095 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34041 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34038 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17581 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34037 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23092 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34036 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22961 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34035 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19122 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34029 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21637 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34028 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12625 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34026 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34024 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19186 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34021 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19574 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34014 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19574 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34012 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23077 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34011 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23086 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34010 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21056 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34006 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34002 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15738 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33995 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17536 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33994 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16132 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33992 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23027 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33990 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19300 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33985 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15738 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33981 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23081 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33972 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11902 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33970 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23079 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33967 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33959 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33957 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21191 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33950 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23070 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33943 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13108 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33941 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 983 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33939 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22670 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33925 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23056 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33898 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4087 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33885 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22940 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33864 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21129 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33822 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33816 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22936 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33802 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33712 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22848 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33431 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23142 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34156 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23139 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34141 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23139 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34140 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16132 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34121 پرداخت شد و در تاریخ 1396/05/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 489 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34048 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14669 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34047 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23088 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34015 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 8697 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34008 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23075 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 33987 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19583 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 33944 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23068 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 33929 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23061 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 33910 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید.

آخرین اخبار دانشگاهی

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 23,071
تعداد سفارشات: 33,908
تعداد مترجمین: 3,949
تعداد لغات ترجمه شده:
171,050,982