• کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38426 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38425 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23314 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38424 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38423 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24620 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38422 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38421 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 15907 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38420 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 15907 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38419 ، در تاریخ 1396/12/04 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24617 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38418 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24619 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38417 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24620 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38416 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19547 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38415 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24618 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38414 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 762 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38412 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22187 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38411 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21191 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38410 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24614 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38409 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 17982 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38408 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38407 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24613 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38406 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 17982 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38405 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23356 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38404 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17532 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38401 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23169 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38399 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38395 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23350 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38394 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 7972 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38393 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19547 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38392 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38391 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4965 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38390 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23466 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38388 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 2646 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38385 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24607 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38384 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 2016 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38379 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24520 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38378 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19154 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38376 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24049 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38375 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21647 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38374 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23918 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38373 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24604 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38372 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24049 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38369 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24049 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38368 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23012 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38363 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38362 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24602 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38359 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38355 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24599 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38354 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16369 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38344 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23366 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38342 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38341 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22558 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38338 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19679 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38335 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 648 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38333 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38323 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24219 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38322 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16057 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38321 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16029 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38319 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38316 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38314 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10423 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38305 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24584 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38298 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24581 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38274 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24580 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38263 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20566 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38256 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20566 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38254 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23463 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38223 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24563 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38192 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24548 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38144 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22555 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 38101 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13789 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37841 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10147 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38402 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/09 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24596 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38358 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24601 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38357 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22062 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38347 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20864 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38329 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4083 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38292 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4083 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38279 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4083 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38278 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4083 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38277 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4083 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38268 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24579 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 38261 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر
ISI

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده و دانش آموخته همان رشته استفاده می نماید. ترجمه های فارسی به انگیسی مقالات ISI با گارانتی بلند مدت انجام می شود.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. مقاله ای که قبلا ترجمه شده نیاز به ترجمه مجدد ندارد! پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید. این بخش منابع بسیار مناسب و کاملی را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می دهد.
راهنما لیست مقالات مقالات ترجمه شده رایگان


چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 24,547
تعداد سفارشات: 38,175
تعداد مترجمین: 4,221
تعداد لغات ترجمه شده:
190,819,784