• کاربر گرامی با کد: 12305 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36197 ، در تاریخ 1396/09/02 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23823 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36196 ، در تاریخ 1396/09/02 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 9127 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36195 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 12321 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36194 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 15997 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36193 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 511 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36192 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23378 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36191 ، در تاریخ 1396/09/02 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23378 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36190 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20263 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36189 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20263 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36188 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36187 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 8697 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36186 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23822 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36185 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 12321 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36184 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23350 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36183 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 11087 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36182 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 11087 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36181 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 16976 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36180 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 1512 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36176 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 22555 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36175 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23588 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36174 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23816 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36173 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23338 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36170 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23818 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36165 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23639 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36163 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20746 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36162 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23814 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36157 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20097 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36156 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23813 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36154 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16385 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36151 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16385 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36150 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23440 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36149 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21329 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36148 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23804 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36146 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19549 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36141 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23776 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36140 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17518 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36139 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36135 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36134 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23597 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36133 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23795 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36132 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19634 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36131 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23713 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36124 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22061 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36120 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21479 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36119 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21729 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36118 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23783 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36116 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22758 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36115 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23786 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36114 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13491 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36113 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 8820 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36111 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36109 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36108 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20843 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36106 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23779 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36105 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14411 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36104 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23768 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36103 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23778 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36102 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20270 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36101 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36099 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18735 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36098 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18820 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36095 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23777 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36094 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20566 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36091 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23309 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36089 پرداخت شد و در تاریخ 1396/10/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20265 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36086 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23764 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36081 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23759 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36078 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15048 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36077 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36076 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21401 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36063 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36062 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36061 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36058 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36057 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36056 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22906 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36049 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16780 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36048 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36047 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13174 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36044 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21053 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36043 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18464 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36042 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36038 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9212 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36037 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36035 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20464 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36034 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17706 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36033 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36032 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23757 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36028 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23639 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36026 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23754 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36025 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23754 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36022 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23754 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36021 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23268 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36014 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16450 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36012 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 7927 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36004 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23223 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35999 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23744 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35986 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12978 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35979 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23012 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35971 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22555 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35964 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35962 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17153 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35960 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21470 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35949 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23729 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35947 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20509 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35933 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23723 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35929 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35915 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 8820 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35914 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23507 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35913 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35886 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21924 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35878 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35731 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35699 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35691 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23633 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35669 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35216 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23314 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36179 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 16134 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36178 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 16342 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36177 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/09 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23788 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36136 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 8547 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36128 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23700 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36125 پرداخت شد و در تاریخ 1396/08/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22061 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36121 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14669 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36097 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20830 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36093 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23177 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36080 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 7424 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36066 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23746 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36002 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9922 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35989 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12321 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 35944 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر
ISI

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده و دانش آموخته همان رشته استفاده می نماید. ترجمه های فارسی به انگیسی مقالات ISI با گارانتی بلند مدت انجام می شود.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. مقاله ای که قبلا ترجمه شده نیاز به ترجمه مجدد ندارد! پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید. این بخش منابع بسیار مناسب و کاملی را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می دهد.
راهنما لیست مقالات مقالات ترجمه شده رایگان

آخرین اخبار دانشگاهی

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 23,751
تعداد سفارشات: 35,938
تعداد مترجمین: 4,091
تعداد لغات ترجمه شده:
180,075,521