• کاربر گرامی با کد: 5500 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36749 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24000 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36748 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 17413 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36747 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36746 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36745 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36744 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23489 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36743 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24032 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36741 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24021 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36740 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 9386 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36739 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 4965 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36738 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21056 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36735 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24031 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36734 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 15126 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36733 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23564 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36732 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24029 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36731 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24026 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36730 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24027 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36729 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24026 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36728 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22477 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36727 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23514 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36726 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20661 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36725 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36724 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/26 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 12676 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36723 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23939 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36721 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 2955 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36717 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/21 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36713 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24017 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36712 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24017 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36711 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20566 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36710 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36707 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24020 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36706 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24018 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36705 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36704 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23573 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36703 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23455 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36701 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24016 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36699 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22712 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36698 پرداخت شد و در تاریخ 1396/10/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24012 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36693 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21047 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36691 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23984 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36688 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36686 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/27 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23735 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36684 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/28 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36682 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36681 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36680 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23996 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36679 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36678 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24005 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36674 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23041 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36669 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24002 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36667 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 2086 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36666 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23760 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36665 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/27 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23113 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36664 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23968 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36663 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16898 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36660 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21901 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36659 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18782 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36658 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24000 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36657 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23920 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36656 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20345 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36655 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/21 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23999 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36653 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23053 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36650 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23012 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36649 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 1241 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36648 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/26 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21591 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36647 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36646 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36645 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36644 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36643 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36642 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 4895 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36641 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36639 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36638 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/27 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36637 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/27 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36636 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23808 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36635 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/21 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23041 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36633 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23041 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36632 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23223 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36630 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19585 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36628 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23996 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36627 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/29 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 1792 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36626 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1512 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36623 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22576 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36622 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/21 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36621 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20984 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36619 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23455 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36617 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16531 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36614 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36613 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18932 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36612 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/21 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23994 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36611 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23993 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36610 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23991 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36609 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23087 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36607 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23988 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36606 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23987 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36605 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19238 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36604 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20476 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36602 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23983 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36601 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36600 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23982 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36597 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13108 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36594 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/25 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23977 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36590 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23976 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36588 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23973 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36587 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23972 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36586 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23972 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36585 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23314 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36582 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36581 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16759 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36578 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 8547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36576 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22670 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36571 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19585 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36563 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23960 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36559 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22670 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36558 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23958 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36556 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36555 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4087 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36553 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23957 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36552 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22670 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36551 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23468 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36548 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23053 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36546 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22211 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36540 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22560 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36539 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16898 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36525 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12978 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36524 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18473 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36521 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21647 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36520 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16235 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36490 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16908 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36478 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23927 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36474 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23921 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36463 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23914 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36455 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19302 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36452 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18497 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36442 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9853 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36431 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9853 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36430 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23754 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36414 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23896 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36404 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36394 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36392 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15808 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36385 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19173 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36379 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21264 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36356 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18208 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36340 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4965 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36335 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36315 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36309 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22800 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36308 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22308 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36282 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 8547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36258 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18309 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36234 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23814 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36158 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16052 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 35579 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22754 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36737 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/26 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23287 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36672 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17111 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36634 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23312 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36618 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17111 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36599 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/22 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 3288 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36598 پرداخت شد و در تاریخ 1396/09/23 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 3288 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36595 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 8873 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36354 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 9887 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 36055 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر
ISI

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده و دانش آموخته همان رشته استفاده می نماید. ترجمه های فارسی به انگیسی مقالات ISI با گارانتی بلند مدت انجام می شود.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. مقاله ای که قبلا ترجمه شده نیاز به ترجمه مجدد ندارد! پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید. این بخش منابع بسیار مناسب و کاملی را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می دهد.
راهنما لیست مقالات مقالات ترجمه شده رایگان

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 23,960
تعداد سفارشات: 36,502
تعداد مترجمین: 4,115
تعداد لغات ترجمه شده:
182,942,103