• کاربر گرامی با کد: 14406 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34697 ، در تاریخ 1396/06/30 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 22211 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34694 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23305 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34693 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 6755 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34692 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18473 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34691 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23304 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34690 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13840 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34688 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23303 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34687 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 19905 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34685 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13439 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34681 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23268 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34680 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23300 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34679 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34675 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34674 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14050 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34673 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23253 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34672 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22961 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34670 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34669 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34667 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34665 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17008 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34662 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/01 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20050 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34661 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15251 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34660 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15251 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34658 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34656 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10986 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34655 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23271 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34654 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 9669 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34653 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16297 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34652 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 648 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34651 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34650 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34649 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/30 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23292 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34648 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34647 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34646 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34645 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34644 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34640 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34639 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23290 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34635 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16398 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34631 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34629 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22982 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34626 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23041 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34624 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23285 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34623 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 5210 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34621 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17381 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34618 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23283 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34616 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20985 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34614 پرداخت شد و در تاریخ 1396/06/31 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23282 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34612 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 3962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34611 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23281 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34610 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19594 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34609 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4859 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34608 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19905 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34605 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22670 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34602 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10830 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34601 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34599 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23268 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34593 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 6385 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34587 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 489 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34585 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34580 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 5045 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34576 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23266 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34572 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 762 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34569 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23270 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34568 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4087 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34559 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34551 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34549 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22677 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34539 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23257 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34528 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15584 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34507 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 648 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34491 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23240 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34482 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18473 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34443 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23185 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34409 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34331 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23306 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34696 ، در تاریخ 1396/06/30 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23306 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34695 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20222 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34689 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22680 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34686 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22754 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34678 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23293 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34657 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23291 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34641 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23287 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34628 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/02 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19905 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34606 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22743 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34577 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18495 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34570 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11941 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34500 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23177 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34483 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید.

آخرین اخبار دانشگاهی

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 23,234
تعداد سفارشات: 34,446
تعداد مترجمین: 3,986
تعداد لغات ترجمه شده:
173,027,296