• کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34762 ، در تاریخ 1396/07/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 7972 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34761 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20674 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34760 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 20674 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34759 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23324 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34758 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23324 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34756 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/09 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 11970 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34755 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13751 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34754 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13751 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34753 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23323 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34752 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23323 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34750 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23063 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34749 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34748 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34747 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23250 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34746 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13256 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34745 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/20 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13256 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34744 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/20 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13256 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34743 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/18 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13256 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34742 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/16 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13256 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34741 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/15 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13256 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34740 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/13 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34738 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 648 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34737 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22062 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34736 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22700 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34735 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23320 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34734 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21812 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34733 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 22509 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34731 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20014 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34730 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/12 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34729 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23319 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34728 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34727 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34726 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34725 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/13 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34724 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/11 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34723 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14749 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34722 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23318 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34721 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21274 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34717 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/09 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17827 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34716 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34714 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23314 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34713 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34712 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15584 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34708 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/19 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15584 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34707 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/15 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23311 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34706 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 4859 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34703 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20213 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34702 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34701 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34700 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23309 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34699 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/24 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34698 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22211 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34694 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23305 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34693 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 6755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34692 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23304 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34690 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13840 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34688 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19905 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34685 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13439 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34681 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23300 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34679 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14050 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34673 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23253 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34672 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34669 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34667 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34662 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15251 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34660 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34656 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 648 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34651 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34650 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34639 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20985 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34614 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23176 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34595 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15584 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34582 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34549 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 34548 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17632 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 33826 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23314 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34757 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23323 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34751 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23313 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34711 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 19679 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34710 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23312 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34709 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 21812 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34704 پرداخت شد و در تاریخ 1396/07/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23306 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34695 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22754 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34678 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23291 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34641 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23287 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34628 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18495 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34570 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22931 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34567 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 2677 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 34564 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید.

آخرین اخبار دانشگاهی

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 23,254
تعداد سفارشات: 34,516
تعداد مترجمین: 3,993
تعداد لغات ترجمه شده:
173,450,050