• کاربر گرامی با کد: 24484 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37909 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 23912 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37908 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 3288 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37907 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24483 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37906 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37905 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24483 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37904 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37903 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24483 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37902 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37901 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24483 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37900 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37899 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24483 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37898 ، در تاریخ 1396/11/03 ثبت شد
 • کاربر گرامی با کد: 24484 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37897 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 21077 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37896 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 21077 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37895 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24482 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37894 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24462 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37893 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 18848 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37892 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24021 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37890 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24481 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37889 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24478 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37888 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24480 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37887 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24401 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37886 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24458 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37885 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24458 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37882 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24458 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37881 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37880 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23474 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37879 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/09 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24429 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37878 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23378 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37877 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 23957 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37875 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 18434 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37874 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24478 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37872 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 2646 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37869 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37864 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13139 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37862 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23918 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37860 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24470 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37859 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23314 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37858 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24467 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37856 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24467 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37855 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 10376 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37853 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24220 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37851 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 5422 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37849 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 13789 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37841 پرداخت شد و در تاریخ 1396/12/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 6903 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37837 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24456 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37835 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20014 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37833 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 20014 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37832 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/09 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37825 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37823 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24219 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37820 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24399 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37819 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11970 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37817 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11970 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37816 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37814 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 8820 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37813 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37801 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24013 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37800 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37798 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37795 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24445 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37793 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23417 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37792 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22235 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37791 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24443 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37790 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24440 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37789 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37788 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22677 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37787 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24439 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37785 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37784 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24437 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37781 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37780 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10338 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37777 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22852 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37775 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 1783 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37774 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37773 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/03 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37772 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/06 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 23193 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37771 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 17989 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37770 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17989 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37769 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19742 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37768 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24236 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37767 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11970 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37764 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24433 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37762 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37760 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16385 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37758 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37754 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 21637 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37753 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 7927 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37748 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19858 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37746 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24429 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37742 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24427 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37738 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16167 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37737 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/04 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 16167 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37736 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37735 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37734 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23830 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37733 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23830 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37728 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24424 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37726 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20535 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37721 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 15714 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37720 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24423 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37713 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 20611 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37699 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 11970 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37692 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 2036 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37689 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 19611 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37684 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37675 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23918 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37673 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24365 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37663 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24393 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37636 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 23468 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37630 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10629 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37628 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 16709 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37601 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 3288 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37599 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14835 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37598 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 10686 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37593 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 17028 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37585 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14733 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37578 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14733 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37576 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 14733 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37575 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 13661 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37573 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12752 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 37492 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 12065 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36483 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 6743 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 36256 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24340 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37883 صادر شده و آماده پرداخت است
 • کاربر گرامی با کد: 24471 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37871 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 3488 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37852 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 5392 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37847 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 10147 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37839 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/07 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 10147 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37838 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/08 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 14669 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37829 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24451 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37828 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/10 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 24093 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37812 پرداخت شد و در تاریخ 1396/11/05 آماده خواهد شد
 • کاربر گرامی با کد: 7899 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37745 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24425 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37732 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24404 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37668 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 24387 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37623 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22680 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37552 انجام شده و آماده دانلود است
 • کاربر گرامی با کد: 22680 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 37501 انجام شده و آماده دانلود است

تخمین زمان و هزینه ترجمه

خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز

ترجمه متون تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر
ISI

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده و دانش آموخته همان رشته استفاده می نماید. ترجمه های فارسی به انگیسی مقالات ISI با گارانتی بلند مدت انجام می شود.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

ویرایش مقاله ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
راهنمای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

امکان دانلود مقاله انگلیسی رایگان در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز فراهم شده است. مقالات ISI و مقالات کنفرانسی را به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید. مقاله ای که قبلا ترجمه شده نیاز به ترجمه مجدد ندارد! پس از بررسی مقاله انگلیسی در صورت تمایل می توانید نسخه فارسی آن را خریداری نمایید. این بخش منابع بسیار مناسب و کاملی را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می دهد.
راهنما لیست مقالات مقالات ترجمه شده رایگان

آخرین اخبار دانشگاهی

چرا گروه ترجمه تخصصی البرز

دقت و کیفیت

دقت در انتخاب مترجمین و سپردن ترجمه متن به دست مترجم هم رشته، سبب می شود که حاصل ترجمه یا ویرایش متون تخصصی دقییق و با کیفیت مطلوب باشد.

ضمانت

كلیه سفارشات ویرایش مقاله و سفارشات ترجمه (با توجه به سطح ترجمه انتخاب شده توسط کاربر)، مشمول گارانتی رفع نقص و اصلاح هستند.

اعتبار

گروه ترجمه تخصصی البرز زیر نظر موسسه پویا پژوهان برساد البرز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه روز می توانید درخواست پشتیبانی خود را ارسال و پیگیری نمایید.

مترجمین زبده

گروه ترجمه البرز ترجمه متون تخصصی و مقالات هر رشته را به مترجمان زبده همان رشته که آزمون های مترجمی گروه ترجمه البرز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می سپارد.

امنیت

بهره گیری از پروتکل های امنیتی نظیر SSL و رمزنگاری های پیچیده امنیت اطلاعات و پرداخت های شما کاربران گرامی را تضمین می کند.

خدمات پایدار

تعداد مشتریان: 24,412
تعداد سفارشات: 37,663
تعداد مترجمین: 4,175
تعداد لغات ترجمه شده:
188,094,159