کاربرد صحیح زمان افعال در مقاله نویسی

در این نوشتار در خصوص نگارش صحیح افعال در مقالات علمی توضیح می دهیم. همچنین کاربرد صحیح زمان افعال در یک مقاله علمی ارائه می گردد. ثبت سفارش ترجمه

راهنمای نگارش صحیح افعال در مقالات علمی

قدرت یک جمله از فعل آن نشات می گیرد. بنابراین، برای بیان دقیق ایده های خود لازم است فعل مناسب را انتخاب کرده و آن را به صورت مناسب به کار ببرید. به طور ویژه لازم است فعل در زمان صحیح به کار رفته و از بین وجه معلوم و مجهول بهترین گزینه را انتخاب کرده و از کاربرد شکل نادرست فعل خودداری کنید. چه مقاله را به صورت انگلیسی نگارش نمایید و چه توسط مترجم ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی انجام شود، این نکات لازم است که مورد توجه قرار گیرند. همچنین این نکات باید در ویرایش مقالات انگلیسی نیز مورد توجه قرار گرفته و مقاله به درستی ادیت گردد.

افعال برای توصیف اعمال، حالات و یا رویدادها به کار می روند. برای اینکه یک جمله از قدرت کامل برخوردار بوده و در عین حال کوتاه باشد، نباید یک عمل، حالت یا رویداد در قالب یک اسم (معمولا در ترکیب با یک فعل ضعیف) پنهان شود؛ به عنوان مثال به جای

the catalyst produced a significant increase in conversion rate

باید بنویسید:

The catalyst increased the conversion rate significantly

مثال های زیر نشان می دهند که یک عمل، حالت و یا رویداد را چگونه می توان از اسم به فعل تبدیل کرد.

به جای

بنویسید

make an examination of ..

examine

present a comparison of ..

compare

be in agreement..

agree

perform an analysis of ..

analyze

produce an improvement in ..

improve

 

زمان صحیح افعال در مقالات علمی

در مقاله علمی، از زمان افعال(گذشته، حال و آینده) همانند نگارش عادی استفاده کنید:

 از زمان گذشته برای گزارش آنچه که در گذشته رخ داده است استفاده کنید: کاری که انجام داده اید، مواردی که دیگران گزارش کرده اند، آنچه که در قالب آزمایش رخ داده است و غیره.

 از زمان حال برای توصیف حقایق کلی مانند نتیجه گیری ها (نتایج شما یا دیگران)  و توصیف حقایق بی زمان( و همچنین قوانین علمی) استفاده نمایید.

 زمان آینده برای بیان مطالب در دورنمای آینده به کار می رود: کاری که در چند ماه یا سال های آینده انجام خواهید داد.

معمولا اغلب جملات شما باید در زمان گذشته، تعدادی در زمان حال و اندکی از آنها در زمان آینده باشد.

1-زمان گذشته:
کارهای انجام شده 

We collected blood samples from

Groves et al. determined the growth rate of

Consequently, astronomers decided to rename

ما نمونه های خون را از  جمع آوری کردیم ....

گراوز و همکاران نرخ رشد .... را تعیین کردند.

در نتیجه، ستاره شناسان تصمیم گرفتند نام ..... را تغییر دهند.
  مطالعات گزارش شده

Jankowsky reported a similar growth rate 

In 2009, Chu published an alternative method to 

Irarrázaval observed the opposite behavior in 

جانکوسکی نرخ رشد مشابهی را گزارش کرد ....

در سال  2009، چو روش دیگری برای .... منتشر کرد.

ایرازاوال رفتار متضاد را در ..... مشاهده کرد.
 مشاهدات  

The number of defects increased sharply

The conversion rate was close to 95%

میزان نواقص به صورت چشمگیر به شکل ... افزایش یافت.

نرخ  تسعیرنزدیک به 95% بود.

2-زمان حال
   حقایق کلی  

Microbes in the human gut have a profound influence on

The Reynolds number provides a measure of

Smoking increases the risk of coronary heart disease

 

میکروب های روده انسان دارای تاثیر عمیق بر ... هستند.

عدد رینولدز مقیاسی برای ... فراهم می آورد.

مصرف سیگار احتمال بیماری عروق کرونری قلب را افزایش می دهد.
حقایق بی زمان  

This paper presents the results of 

Section 3.1 explains the difference between

Behbood's 1969 paper provides a framework for

 

مقاله حاضر نتایج .. را ارائه می دهد.

بخش 3.1 تفاوت بین .... را تبیین می کند.

مقاله بهبود در سال 1969 چارچوبی برای ... ارائه می دهد.

3-زمان آینده
  دورنمای آینده 

 

In a follow-up experiment, we will study the role of

The influence of temperature will be the object of future research

به تفاوت بین یک جمله با زمان گذشته و همان جمله با زمان حال توجه کنید:

The temperature increased linearly over time

دما به صورت خطی در طول زمان افزایش یافت.

به یک آزمایش خاص اشاره دارد، اما

  The temperature increases linearly over time

دما به صورت خطی در طول زمان افزایش می یابد.

 یک مشاهده آزمایشی را تعمیم داده و نشان می دهد که دما همیشه به صورت خطی در طول زمان در شرایط مشابه افزایش می یابد.

در جملات پیچیده، می توانید دو زمان متفاوت را با هم ترکیب کنید- به عنوان مثال

In 1905, Albert Einstein postulated that the speed of light is constant

در سال 1905، آلبرت انیشتین مطرح کرد که سرعت نور ثابت است

در این جمله، postulated به اتفاقی اشاره دارد که در زمان گذشته انجام شده است  و به همین دلیل در زمان گذشته به کار رفته است، اما "is" به یک حقیقت کلی اشاره داشته و به همین دلیل در زمان حال آمده است.

انتخاب بین جمله معلوم و مجهول

در زبان انگلیسی، افعال می توانند یک عمل را در قالب دو حالت بیان کنند. حالت معلوم و حالت مجهول.

 حالت معلوم بر فاعل متمرکز است:

John measured the temperature

جان دما را اندازه گیری کرد

در اینجا تمرکز بر روی "جان" که فاعل یا کننده کار است، می باشد.

در مقابل، وجه مجهول بر مفعول که کار بر روی آن انجام شده است متمرکز است:

 The temperature was measured by John

دما توسط جان اندازه گیری شد.

در اینجا دما و نه "جان"، موضوع اصلی جمله است.

برای انتخاب از بین وجه مجهول و معلوم، قبل از هر چیزی باید به این توجه کنید که در مورد چه چیزی بحث می کنید و سپس آن را در جایگاه فاعل قرار دهید. به عنوان مثال:

 The preprocessor sorts the two arrays

پیش پردازنده دو آرایه را مرتب می کند

 درست است یا:

  The two arrays are sorted by the preprocessor

دو آرایه توسط پیش پردازنده مرتب می شود.

 اگر در مورد پیش پردازنده صحبت می کنید، جمله اول بهترین گزینه است. در مقابل، اگر در مورد آرایه ها صحبت می کنید، گزینه دوم بهتر است. اگر در مورد موضوع مورد بحث مطمئن نیستید، به جملات اطراف آن توجه کنید. این جملات در مورد پیش پردازنده هستند یا در مورد آرایه ها؟

گرایش به عینی گرایی در نگارش علمی باعث استفاده بیشینه از وجه مجهول می شود که معمولا با حذف فاعل همراه است

The temperature was measured

دما اندازه گیری شد

فعل در انتهای جمله می آیید. در واقع فاعل اهمیتی ندارد: مهم نیست که چه کسی دما را اندازه گیری کرده است، انتظار ما بر این است که مقدار همیشه یکسان باشد. با این حال، دست کم به دو دلیل ارجحیت وجه مجهول همیشه مطلوب نیست.

اولا، جملاتی که در وجه مجهول نوشته می شوند در مقایسه با جملاتی که در وجه معلوم نوشته می شوند چندان جذاب نبوده و خواندن آنها دشوارتر است. به عنوان مثال می توان به جای جمله نه چندان جالب

  The temperature was measured

دما اندازه گیری شد

 از جمله جالب تر

  The measured temperature of 253°C suggests a secondary reaction in 

دمای اندازه گیری شده 253 درجه نشان می دهد واکنش ثانویه در .... استفاده کرد.

 در جمله دوم، موضوع همچنان دما است. به همین دلیل بر آن تمرکز شده است، اما فعل "suggests" در وجه معلوم آمده است. همچنین جملاتی مانند

 In this section, a discussion of the influence of the recirculating-water temperature on the conversion rate of . . . is presented

در این بخش، مبحث تاثیر دمای آب در حال گردش بر نرخ تسعیر ... معرفی شده است.

فعل در انتهای جمله امده است،  فاعلطولانی را که خواندن آنها سخت است می توان به شکل زیر تغییر داد

  section discusses the influence of 

این بخش در مورد تاثیر .... بحث می کند.

 فاعل،" بخش جدید" است، همان موضوعی که این جمله در مورد آن بحث می کند، با این حال تمرکز بر بحث از طریق فعل معلوم "discusses" حفظ شده است.

دومین دلیل جهت اجتناب به گرایش شدید به سمت نگارش جملات مجهول این است که خوانندگان نیاز دارند گاهی به افراد خاص اشاره شود. جمله ای مانند

 The temperature is believed to be the cause for

تصور می شود دما دلیل ..... است

 مبهم است. خوانندگان باید بدانند چه کسی بر این باور است- نویسنده مقاله یا جامعه علمی؟ همانطور که در مثال زیر مشاهده می شود برای شفاف سازی این جمله، می توان از وجه معلوم استفاده کرده و فرد مناسب را در مقام فاعل به شکل سوم شخص یا اول شخص قرار داد:  

Biologists believe the temperature to be

Keustermans et al. (1997) believe the temperature to be

The authors believe the temperature to be

We believe the temperature to be

زیست شناسان معتقدند دما ..... است

کاسترمنس و همکاران )1997( معتقدند دما .... است.

پژوهشگران معتقدند دما ..... است.

ما معتقدیم دما .... است.


تعداد بازدید : 8127

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟

نظرات کاربران به این صفحه

*
*
مطالب بسیار مفید و آموزنده ای بود. از زحمات شما بسیار سپاسگزارم

Skip Navigation Links صفحه اصلی > وبلاگ موسسه ترجمه البرز > آموزش مقاله نویسی > کاربرد صحیح زمان افعال در مقاله نویسی
ثبت سفارش جدید