دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نگاه کنید به adenine ، نگاه کنید به adenovirus

نگاه کنید به adenine ، نگاه کنید به adenovirus
a
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته زيست شناسی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نگاه کنید به adenine ، نگاه کنید به adenovirus و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ