راهنمای نوشتن بخش discussion (بحث) مقاله

یکی از مهمترین بخش های مقاله شما بخش بحث یا discussion می باشد. در این نوشتار قصد داریم راهنمای نوشتن بخش discussion مقاله را ارائه نماییم. ثبت سفارش ترجمه

چگونه بخش discussion مقاله را بنویسیم؟

هدف بخش discussion مقاله چیست؟

هدف بخش discussion یا بحث، تفسیر و توصیف اهمیت یافته های خود بر اساس دانسته های پیشین با محوریت سوال پژوهشی و تبیین اطلاعات جدید و یا بینش های نوین در مورد مسئله است که بعد از بررسی دقیق یافته ها حاصل آمده است. بخش discussion یا بحث همیشه به واسطه سوالات یا فرضیه های پژوهشی و همچنین پیشینه پژوهشی ارتباط تنگاتنگی با بخش مقدمه دارد، اما این بخش صرفا تکرار یا بازآرایی بخش مقدمه نیست؛ این بخش باید همیشه در مورد اینکه مطالعه شما به چه صورت درک خواننده از مسئله پژوهشی را از انتهای بخش مقدمه به سایر بخش ها منتقل می کند توضیحاتی ارائه دهد.

اهمیت نگارش خوب بخش discussion چیست؟

این بخش مهمترین بخش مقاله پژوهشی است، زیرا این بخش گواهی بر توانایی شما در مقام پژوهشگر برای ارائه تفکر انتقادی در مورد یک مسئله، ارائه راه حل های خلاقانه بر اساس یافته های پژوهشی و دستیابی به درک عمیق تر و غنی تر از مسئله پژوهشی است که از ابتدا قصد بررسی آن را داشتید.

در این بخش باید به اهمیت مطالعه خود و همچنین نقش آن در برطرف کردن هرنوع شکاف و ابهام در این حوزه بپردازید. این بخش نشان می دهد که یافته های پژوهشی شما به چه صورت شکاف های جدیدی در ادبیات پژوهشی ایجاد کرده است؛ شکاف هایی که سابق بر این مطرح نشده و یا به قدر کفایت توصیف نشده اند.

این بخش از مقاله منحصرا مربوط به گزارش عینی اطلاعات نیست، بلکه شامل تفکر خلاقانه در مورد مسائل است که این امر از طریق تفسیر مبتنی بر شواهد یافته ها حاصل می آید. در این بخش نتایج با مفاهیم ادغام می شوند.

ساختار و سبک نگارش بخش discussion چگونه است؟

1- قوانین کلی

در این راستا چند قانون کلی وجود دارد که باید در روند نگارش بخش discussion نتایج به آنها توجه داشته باشید:

- از اطناب گویی (دراز نویسی-پرگویی) یا تکرار مکررات بپرهیزید.

- دقیق باشید و نکات مهم را صریح و واضح بیان کنید.

- سعی کنید جریان فکری شما از روند منطقی برخوردار باشد.

- از افعال به زمان حال استفاده کنید- مخصوصا در مورد حقایق اثبات شده؛ با این حال برای اشاره به مطالعات خاص که قبلا به آنها ارجاع داده اید می توانید از زمان گذشته استفاده کنید.

- در صورت نیاز برای سازمان بخشی بهتر مقاله خود و یا گروه بندی تفسیرهای خود در گروه های موضوعی از عناوین فرعی استفاده کنید.

2- محتوا

محتوای بخش discussion مقاله عمدتا شامل موارد زیر است:

1- تبیین نتایج: مشخص کنید که نتایج شما قابل انتظار بوده اند یا خیر و سپس نتایج را تبیین کنید؛ در مورد نتایج پیش بینی نشده یا نتایج پیچیده و عمیق، به عمق یافته ها نفوذ کنید. در صورت امکان به الگوها یا رویه های غیرمعمول یا غیرپیش بینی شده که از نتایج شما حاصل آمده اشاره کرده و به تبیین معنی و مفهوم آن بپردازید.

2- ارجاع به مطالعات پیشین: نتایج خود را با یافته های سایر مطالعات مقایسه کرده و یا از سایر مطالعات برای تایید ادعای خود استفاده کنید. این رون شامل بازبینی منابع اصلی است که قبلا در بخش پیشینه پژوهشی به آنها اشاره کرده بودید و یا اگر این منابع جهت مقایسه با نتایج شما از اهمیت بالایی برخوردار هستند و صرفا بخشی از مطالعاتی نیستند که برای ارائه زمینه و اطلاعات پیشینه به آن اشاره کرده اید در انتهای بخش discussion به آنها اشاره کنید.

3- استنباط: استنباط به معنی استدلال در مورد کاربرد عمومی نتایج است. به عنوان مثال توصیف آموزه ها، ارائه پیشنهاد برای بهبود یک وضعیت و یا پیشنهاد بهترین رویکردها.

4- فرضیه ها: یک ادعای کلی یا نتیجه احتمالی که از نتایج نشات می گیرد (ممکن است در مطالعات بعدی تایید بشود یا نشود).

3-سازمان و ساختار

در روند سازمان دهی و نگارش بخش discussion مقاله خود نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

1- فرض کنید بخش discussion یک هرم وارونه است. این بخش باید از کل به جز سازمان یابد، یافته ها به ادبیات، سپس به نظریه و در نهایت به روش های عملی مرتبط شود (در صورت امکان).

2- از همان اصطلاحات کلیدی، شیوه روایت و زمان افعال (حال) که در توصیف مسئله پژوهشی در بخش مقدمه به کار رفته است استفاده کنید.

3- این بخش با اشاره مختصر به مسئله پژوهشی و پاسخ به تمام سوالات پژوهشی که در بخش مقدمه مطرح شده بود آغاز می شود.

4- الگوها، اصول و روابط حاصل از هر یافته مهم را توصیف کرده و آنها را در چشم انداز مناسبی قرار دهید. توالی این اطلاعات مهم است؛ ابتدا به پاسخ و سپس به نتایج مرتبط و در نهایت به سایر مطالعات اشاره کنید. در صورت امکان خواننده را به یک شکل یا جدول هدایت کنید تا تفسیر داده ها بهتر رخ دهد. ترتیب تفسیر هر یافته مهم باید همخوان با همان ترتیب بخش نتایج باشد.

5- بخش discussion خوب شامل تحلیل یافته های غیرمنتظره است. این پاراگراف با شرح یافته های غیرمنتظره آغاز شده و سپس با تفسیر کوتاه دلیل بروز این نتیجه و در صورت امکان معنی احتمالی آن در مورد مطالعه کلی ادامه می یابد. اگر مطالعه شامل بیش از یک نتیجه غیرمنتظره باشد، بر اساس ترتیب گردآوری داده ها به توصیف هر یک از آنها بپردازید.

6- قبل از اتمام بخش discussion، محدودیت ها و نقاط ضعف مطالعه را مشخص کنید. در مورد اهمیت نسبی آنها در رابطه با تفسیر کلی نتایج بحث کرده و در صورت نیاز به تاثیر آن بر اعتبار یافته های خود اشاره کنید. لحن شما نباید حالت معذرت خواهی داشته باشد؛ با این حال صادق و خودانتقاد باشید.

7- بخش discussion باید با خلاصه ای کوتاه در مورد نکات اصلی یافته های پژوهشی پایان یابد. به اختصار در مورد اینکه چرا از نظر شما یافته ها و نتایج مطالعه شما مهم هستند و به چه صورت به دانش موجود غنای بیشتری بخشیده و یا به درک بهتر مسئله پژوهشی کمک می کنند توضیح دهید. بعد از آن چند پیشنهاد برای مطالعات آتی ارائه نمایید. با این حال توصیه های شما نباید شامل موادی باشد که امکان پرداختن به آنها در مطالعه شما وجود داشته باشد. این روند به خواننده می فهماند که شما داده ها را به قدر کافی ارزیابی و تفسیر نکرده اید.

4- اهداف کلی بخش discussion مقاله چیست؟

هدف بخش discussion باید شامل موارد زیر باشد:

1- تکرار مسئله پژوهشی/اشاره به یافته های اصلی

به اختصار به مسئله یا مسائل پژوهشی و روش هایی که برای بررسی آنها به کار رفته اند اشاره کرده  و سپس به سرعت به توصیف یافته های اصلی مطالعه خود بپردازید. یافته های پژوهشی باید به صورت مستقیم، اظهاری و کوتاه بیان شوند.

2- در مورد مفهوم یافته های خود و دلیل اهمیت آنها توضیح دهید.

هیچ کس به اندازه شما در مورد مطالعه شما به صورت جدی و طولانی فکر نکرده است. معنی و مفهوم یافته های خود و دلیل اهمیت آنها را شرح دهید. بعد از مطالعه بخش discussion از خواننده بخواهید در مورد نتایج شما بیندیشد (چرا این به ذهن من خطور نکرده بود؟). نباید خواننده برای درک معنی و مفهوم مقاله چندبار آن را از ابتدا تا انتها مطالعه کند. این بخش باید با نتیجه ای آغاز شود که از نظر شما مهمترین نتیجه است.

3- یافته ها را به مطالعات مشابه ربط دهید.

هیچ مطالعه ای به قدری جدید نیست یا حیطه تمرکز آن منحصر به یک موضوع خاص نیست که نتوان آن را به مطالعاتی که قبلا منتشر شده اند ربط داد. بخش discussion باید یافته های مطالعه شما را به سایر مطالعات ربط دهد، مخصوصا اگر سوالاتی که در مطالعات پیشین مطرح شده اند انگیزه اصلی مطالعه شما بوده اند، یافته های سایر مطالعات موید یافته های شما هستند (که این مهر تاییدی بر اهمیت نتایج مطالعه شماست) و یا اگر به وجه تمایز مطالعه شما از سایر مطالعات مشابه اشاره می کند.

4- برای تبیین یافته های خود به گزینه های دیگر نیز فکر کنید.

لازم است به خاطر داشته باشید که هدف مطالعه شما کشف است و نه اثبات. در زمان نگارش بخش discussion، باید به دقت تمام تبیین های احتمالی نتایج مطالعه خود را مد نظر داشته باشید، نه اینکه صرفا به مواردی توجه کنید که با فرضیه ها یا سوگیری های پیشین شما همخوان هستند.

5- محدودیت های مطالعه خود را پذیرفته و به آنها اشاره کنید.

اینکه خود شما محدودیت های مطالعه خود را شناسایی کرده و به آنها اشاره کنید بهتر است تا اینکه این کار توسط استاد شما انجام شود! تعمیم پذیری نتایج خود به سایر شرایط را شرح دهید- اگر در رابطه با روش انتخابی شما قابل انجام باشد- و سپس به تفصیل به شرح مشکلات روش انتخابی خود برای گردآوری اطلاعات بپردازید. به هر سوال بدون پاسخ یا مسئله ای که در مطالعه شما به آن پرداخته نشده است و غیره اشاره کنید.

6- برای مطالعات آتی پیشنهادات پژوهشی ارائه نمایید.

اگرچه مطالعه شما بینش های مهمی در مورد مسئله پژوهشی ارائه می دهد، ممکن است سایر مسائل مرتبط با این موضوع بدون پاسخ باقی مانده باشند. افزون بر این، برخی سوالات بدون پاسخ می توانند به واسطه مطالعه شما بیشتر مورد تمرکز قرار بگیرند. در بخش discussion باید پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شود.

نکته: علاوه بر بخش پیشینه پژوهشی، می توان  در بخش discussion به منابع مهم مقاله خود اشاره کنید. تعداد اندکی از منابع قدیمی می توانند برای کسب دیدگاه در مورد مطالعه مهم باشند، اما اغلب مراجع باید جدید بوده و برای تفسیر نتایج و/یا ربط دهی به مطالعات پیشین درج شوند. اگر یکی از مطالعاتی که به آن نقل قول کرده اید ناهمخوان با یافته های مطالعه شما باشد، آن را نادیده نگیرید- به صورت صریح توضیح دهید که چرا یافته های این مطالعه با مطالعه شما متفاوت است.


مطالب مشابهی که برای شما کاربرد خواهد داشت:

راهنمای نگارش چکیده مقاله

راهنمای نگارش مقدمه مقاله

راهنمای نگارش بخش مواد و روش های مقاله

راهنمای نگارش بخش نتایج مقاله

موسسه ترجمه تخصصی البرز نزدیک به یک دهه است که در زمینه ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش مقاله در خدمت جامعه دانشگاهی ایران می باشد. تا کنون مقالات بیشماری با استفاده از خدمات ترجمه مقاله ISI و ادیت مقاله موسسه البرز در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند که می توانید تعدادی از ان ها در  بخش مقالات چاپ شده ملاحظه فرمایید. جهت ارسال سفارش ترجمه و یا ویرایش مقاله در سایت ثبت نام فرموده و از داخل صفحه کاری ثبت سفارش خود را انجام دهید.


تعداد بازدید : 25544

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟

Skip Navigation Links صفحه اصلی > وبلاگ موسسه ترجمه البرز > آموزش مقاله نویسی > راهنمای نوشتن بخش discussion (بحث) مقاله
ثبت سفارش جدید