دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی molecular ion

molecular ion
یون مولکولی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته شيمی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی molecular ion و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی