دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای یون ثانویه

یون ثانویه
Secondary Ion
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته شيمی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی یون ثانویه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ