دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای یون مولکولی

یون مولکولی
molecular ion
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته شيمی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی یون مولکولی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ