دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای اسباب نسخه چاپی رنگی

اسباب نسخه چاپی رنگی
colour hard copy device
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی اسباب نسخه چاپی رنگی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ