دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نظریه آشکارسازی سیگنالها

نظریه آشکارسازی سیگنالها
signal detection theory
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نظریه آشکارسازی سیگنالها و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
نظریه اعداد ، حساب عالی تئوری اعداد number theory شاخه ای از ریاضیات محض pure mathematics است که در مورد خواص اعداد صحیح integers بحث می کند و حاوی بسیاری مسائل است که حتی غیر ریاضیدانان به راحتی آنها را متوجه می شوند به طور کلی ایـن شاخه ، مسائل مربوط به مطالعه اعداد صحیح را مطرح می کند تئوری اعداد را می توان بنا به روشهای بررسی سؤالات به چندین بخش تقسیم کرد مثلاً به سرفصل های تئوری اعداد مراجعه نمایید ·وری مقدماتی اعداد ، اعداد صحیح را بدون توجه به تکنیک های ریاضی به کار رفته در سایر شاخه ها بررسی می کند مسائل بخش‌پذیری divisibility ، الگوریتم اقلیدسیEuclidean algorithm ، محاسبه ی بزرگترین مقسوم الیه مشترک greatest common divisors ، تجزیه ی اعداد به اعداد اول prime numbers ، جستجوی عدد تام perfect number و همنهشتی ها congruences در این رده هستند نمونه ها قضیه ی کوچک فرما Fermat’s little theorem ، و قضیه ی اولر Euler’s theoremهستند و به طور عام قضیه ی باقیمانده ی چینی Chinese remainder theorem و قانون تقابل درجه ی دوم quadratic reciprocity هستند خواص توابع ضربیmultiplicative functions مانند تابع موبیوس Mobius function و تابع اولر Euler's [fi] function و همینطور دنباله ی اعداد صحیح integer sequences مانند فاکتوریل هاfactorials و اعداد فیبوناچی Fibonacci numbers در همین حوزه بررسی میشوند بسیاری از سؤالات در تئوری مقدماتی اعداد شدیداً عمیق هستند و نیاز به بازنگری هایی دارند به عنوان نمونه : oگاره‌ی گلدباخ Goldbach conjecture که می‌گوید آیا هر عدد زوجی حاصل‌جمع دو عدد اول است یا نه oگاره‌ی کاتالان Catalan’s conjecture که در مورد توانهای متوالی اعداد صحیح است oگاره‌ی اعداد اول دوقلو Twin prime conjecture که در مورد بینهایت بودن اعداد اول دوقلو است oگاره‌ی کولاتز Collatz conjecture که در مورد تکرار ساده می‌باشد oادلات دیوفانتیDiophantine نیز هنوز تصمیم ناپذیر است ·وری تحلیلی اعداد Analytic number theory ازحسابانcalculus و آنالیز مختلطcomplex analysis برای مطالعه‌ی اعداد صحیح استفاه می کند و با سؤالاتی در مورد اعداد صحیح دست و پنجه نرم می کند که در تئوری مقدماتی اعداد بررسی و بحث در مورد آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد قضیه ی اعداد اولprime number theorem و فرضیه ریمان Riemann hypothesis مثال هایی از آن هستند مسئله ی وارینگ Waring’s problem ( که عدد صحیحی را به صورت جمع چند مربع یا مکعب چند عدد نشان می دهد ) ، انگاره‌ی اعداد اول دوقلو Twin prime conjecture(که تعداد بینهایت عدد اول با اختلاف 2 را پیدا می کند ) ، و فرضیه ی گلدباخGoldbach’s conjecture ( که عددهای زوج داده شده را به صورت مجموع دو عدد اول پیدا می کند ) با روشهای تحلیلی مورد حمله قرار گرفته شده اند اثبات متعالی بودن transcendence ثابت های ریاضی ، مانند e و پی در بخش تئوری اعداد تحلیلی قرار دارند بعضی ها حکم هایی در مورد اعداد متعالی را از محدوده ی مطالعات اعداد صحیح خارج می کنند ، در واقع مقادیر ممکن برای چند جمله ایها با ضریب های صحیح مانند e و پی به مبحث تقریب دیوفانتین Diophantine aproximation ارتباط نزدیک دارند ؛ و سؤال آنها این است که چگونه می توان یک عدد حقیقی داده شده را با یک عدد گویا rational تقریب زد ؟ ·وری جبری اعداد ، مفهوم عدد را به اعداد جبری algebraic numbers که همان ریشه های چند جمله ایها با ضرایب گویا rational coefficient هستند گسترش می‌دهد در این حوزه مباحثی همانند اعداد صحیح به نام اعداد صحیح جبری algebraic integers وجود دارد در اینجا لازم نیست به صورت های آشنای اعداد صحیح ، ( مانند تجزیه یکتا the unique factorization) پایبند باشیم مزیت روش استفاده شده --تئوری گالوا Galois theory ، میدان همانستگی field cohomology ، تئوری رده ی میدان class field theory ، نمایش گروه ها group representations و L-تابع‌ها L-functions این است که به ما اجازه می دهدبرای این رده از اعداد ، این ترتیب را تا حدودی بپوشانیم تعدادی از سؤالات قضیه ی اعداد با مطالعه پیمانه p برای کلیه اعداد اول p مورد حمله قرار گرفته شده اند (به میدانهای متناهی finite fields مراحعه کنید ) به چنین چیزی localization می گویند که به ساختمان اعداد p ادیک p-adic numbers می انجامد به این محدوده تحلیل موضعی local analysis می گویند که از تئوری اعداد جبری ناشی می شود ·وری ترکیبیاتی اعداد به بررسی ، مطالعه و حل مساله‌های تئوری اعداد با استفاده از تکنیک‌های ترکیبیاتی می‌پرد
نظریه احتمال : نظریه ای در ریاضیات برای تخمین زدن احتمالات تاریخچه ای از علم احتمال پیدایش رسمی احتمال از قرن هفدهم به عنوان روشی برای محاسبه شانس در بازیهای قمار بوده است اگر چه ایده های احتمال شانس و تصادفی بودن از تاریخ باستان در رابطه با افسونگری و بخت آزمایی و بازیهای شانسی و حتی در تقسیم کار بین راهبان در مراسم مذهبی وجود داشته است و به علاوه شواهدی از بکارگیری این ایده ها در مسائل حقوق ، بیمه ، پزشکی و نجوم نیز یافت میشود ، اما بسیار عجیب است که حتی یونانیان اثری از خود در رابطه با استفاده از تقارنی که در هندسه بکار می برده اند در زمینه احتمال یا اصولی که حاکم بر مسایل شانس باشد بجا نگذاشته اند سطو پیشامدها را به سه دسته تقسیم می نمود: 1) پیشامدهای قطعی که لزومآ اتفاق می افتادند 2) پیشامدهای احتمالی که در بیشتر موارد اتفاق می افتادند 3) پیشامدهای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل شناسایی که فقط با شانس محض رخ میدهند اما ارسطو به تعبیرهای مختلف احتمال اعتقاد نداشته و فقط احتمال شخصی که مربوط به درجه اعتقاد افراد نسبت به وقوع پیشامدهاست را معتبر می دانسته است سکال و فرما اولی کسانی هستند که در اوایل قرن هفدهم مسایل مربوط به بازیهای شانسی را مورد مطالعه قرار دادند و این دو نفر به عنوان بنیانگزاران تئوری ریاضی احتمال لقب گرفته اند دانشمندانی از قبیل هویگنز کارهای آنها را ادامه داده و ویت و هلی این مسایل را در آمارهای اجتماعی بکار گرفتند این علم جدید نخستین نقطه اوج خود را در اثر مشهوری از ژاکوب برنولی بدست آورد در این اثر علاوه بر تعریف کلاسیک احتمال ریاضی ، اساس خاصی از قانون اعداد بزرگ و کاربردهای احتمال در آمارهای اجتماعی نیز مطرح شده است قرن هجدهم متفکران بزرگی چون دی مور ، دانیل برنولی ، آلمبرت ، اویلر ، لاگرانژ ، بیز ، لاپلاس و گاوس قسمتی از وقت خود را به این علم جدید اختصاص دادند بیز در سال 1763 قانون معروف بیز را ارائه می دهد و لاپلاس در نوشته ای تمام موضوع علم احتمال را جمع آوری می کند مهمترین قضایای جدی که در محاسبات احتمالی بکار می رفته و تاثیر احتمال در ریاضی ، فیزیک ، علوم طبیعی ، آمار ، فلسفه و جامعه شناسی در این اثر جمع آوری شده است مرگ لاپلاس در سال 1872 اوج پیشرفت این علم به اتمام رسید و علی رغم برخی تلاشهای فردی که ماحصل آنها کشف قضایایی چون قضیه اعداد بزرگ پواسون و یا نظریه خطاهای گاوس بود ، بطور کلی احتمال کلاسیک ارتباط خود را با مسائل تجربی و علمی از دست می دهد اما جریانهای متقابل ظاهر می شوند به موازات پیشرفت نظریه ریاضی یک نظریه آمار به عنوان کاربردهایی از احتمال بوجود می آید این نظریه در رابطه با مسایل مهم اجتماعی از قبیل اداره داده های آماری ، مطالعه جمعیت و مسایل بیمه بکار می رفته است اساس کار توسط افرادی چون کوتلت و لکسیز ریخته شده و توسط دانشمندانی چون فشنر(روانشناس) ، تیله و برانز(منجمان) ، گالتون و پیرسون(زیست شناسان) پیشرفت نموده است این کارها در اواخر قرن نوزدهم در جریان بوده و در انگلستان و برخی دیگر از کشورها حرفه حسابگری ، به مفهوم آماردانی که از اقتصاد و ریاضی هم اطلاعاتی دارد و در جمعیت شناسی و بیمه خبره می شود ، رونق می یابد از طرف دیگر فرمولهای کلاسیک ایده های احتمال میز مسیر پیشرفت و کاربردی خود را ادامه میدادند در این قرن در تلاش برای روشن سازی پایه منطقی کاربردهای احتمال ، وان میزز یک فرمولبندی جدید برای محاسبات احتمالی ارائه میدهد که نه تنها از نظر منطقی سازگار بوده بلکه نظریه ریاضی و تجربی پدیده های آماری در علوم فیزیکی و اجتماعی را پایه گذاری می نماید ل کلاسیک احتمال توسط برنولی و لاپلاس معرفی شد این مدل به دلیل فرض همطرازی و عدم امکان تکرار در شرایط یکسان و دلایل دیگر با اشکالاتی روبروست که بسیاری از پدیده های طبیعی بر آن منطبق نیست ده های اساسی نظریه تجربی احتمال که قرار دادن فراوانی نسبی بجای احتمال است در سال 1873 توسط پواسون ارائه گردید یاری از مسائل احتمال حتی قبل از بیان اصول آن توسط کولموگرف در سال 1933 با ابزارهای تجربی و حتی نظری توسط دانشمندان مطرح شده است ولی کولموگرف با بیان اصول احتمال پایه این علم و ارتباط دقیق آنرا با مباحث ریاضی مستحکم می نماید این زمان احتمال به عنوان یکی از شاخه های ریاضی ، نه تنها کلیه ابزارهای ریاضی را جهت پیشرفت خود بکار می گیرد ، بلکه توانسته کاربردهایی را در حل برخی از مسایل ریاضی داشته باشد نظریه احتمالی اعداد ، نظریه احتمالی ترکیبیاتی و کاربردهای شاخص احتمال در برخی از مسایل آنالیز ، بعضی از کاربردهای احتمال در ریاضی هستند طرف دیگر احتمال به عنوان زیربنای ، نظریه ی احتمال ، نظریه ی احتمالات

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله رياضی هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI رياضی را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه رياضی باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری آنلاین ریاضی

دیکشنری تخصصی ریاضی موسسه البرز می تواند برای ترجمه اصطلاحات تخصصی ریاضی چه از انگلیسی به فارسی و چه از فارسی به انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد. دیکشنری آنلاین ریاضی شامل اصطلاحات تخصصی گرایش های آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، نظریه گراف و تركیبات، معادلات دیفرانسیل، و ... می گردد.

واژه نامه تخصصی رياضی بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی رياضی بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه