دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی acylium ion

acylium ion
یون آسیلیوم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی مواد و متالوژی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی acylium ion و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی