دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای یون آزاد

یون آزاد
free ion
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی مواد و متالوژی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی یون آزاد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ