دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی free ion

free ion
یون آزاد
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی مواد و متالوژی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی free ion و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی