دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای قانون توزیع چند بعدی ، قانون توزیع چند متغیره

قانون توزیع چند بعدی ، قانون توزیع چند متغیره
multi dimensional distribution
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی قانون توزیع چند بعدی ، قانون توزیع چند متغیره و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ