دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند مقداری

تابع چند مقداری
multiple valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند مقداری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ