دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مولّد گشتاور عاملی ، تابع مولد گشتاور عاملی

تابع مولّد گشتاور عاملی ، تابع مولد گشتاور عاملی
factorial moment generating function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مولّد گشتاور عاملی ، تابع مولد گشتاور عاملی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ