دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع شبه‌درستنمایی

تابع شبه‌درستنمایی
quasi-likelihood function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع شبه‌درستنمایی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ