دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بازه‌ای ، تابع بازه ای

تابع بازه‌ای ، تابع بازه ای
interval function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بازه‌ای ، تابع بازه ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ