دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مجموعه ای منظّم

تابع مجموعه ای منظّم
regular set function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مجموعه ای منظّم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ