دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع استوانه ای بیضوی

تابع استوانه ای بیضوی
elliptic cylinder function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع استوانه ای بیضوی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ