دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع راست ، مشتق پذیر

تابع راست ، مشتق پذیر
right differentiable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع راست ، مشتق پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ