دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای بُرد یک تابع ، ناحیه ی مقادیر تابع ، برد تابع ، برد یک تابع

بُرد یک تابع ، ناحیه ی مقادیر تابع ، برد تابع ، برد یک تابع
range of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بُرد یک تابع ، ناحیه ی مقادیر تابع ، برد تابع ، برد یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ