دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع فوق هندسی ، تابع ابرهندسی

تابع فوق هندسی ، تابع ابرهندسی
hypergeometric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع فوق هندسی ، تابع ابرهندسی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ