دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ریشه ی n ام

تابع ریشه ی n ام
nth root function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ریشه ی n ام و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ