دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اندازه پذیر کراندار

تابع اندازه پذیر کراندار
banded measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اندازه پذیر کراندار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ