دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بردار مقدار ، تابع برداری

تابع بردار مقدار ، تابع برداری
vector valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بردار مقدار ، تابع برداری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ