دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی semi continuous function

semi continuous function
تابع نیمه پیوسته ، تابع نیمه متصل
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی semi continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی