دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای حوزه ی تعریف تابع

حوزه ی تعریف تابع
domain of definition of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی حوزه ی تعریف تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ