دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع تجمّعی ، تابع توزیع تجمعی

تابع توزیع تجمّعی ، تابع توزیع تجمعی
cumulative distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع تجمّعی ، تابع توزیع تجمعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ