دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تکه‌ای‌پیوسته ، تابع قطعه قطعه پیوسته

تابع تکه‌ای‌پیوسته ، تابع قطعه قطعه پیوسته
piecewise continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تکه‌ای‌پیوسته ، تابع قطعه قطعه پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ