دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مکان

تابع مکان
position function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مکان و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ