دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گرین علّی

تابع گرین علّی
causal Green's function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گرین علّی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ