دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی multivariate frequency function

multivariate frequency function
تابع فراوانی توزیع چند متغیره
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی multivariate frequency function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی