دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی cost cubic function

cost cubic function
تابع مکعبی هزینه
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی cost cubic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی