دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع حالت بعدی

تابع حالت بعدی
next state function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع حالت بعدی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ