دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع درست‌نمایی ، تابع درستنمایی ، تابع درست نمایی ،

تابع درست‌نمایی ، تابع درستنمایی ، تابع درست نمایی ، تابع بخت
likelihood function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع درست‌نمایی ، تابع درستنمایی ، تابع درست نمایی ، تابع بخت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ