دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی normal distribution function

normal distribution function
تابع توزیع نرمال
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی normal distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی