دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی algebraic function

algebraic function
تابع جبری تابعی که مقدارش فقط با اجرای عملهای زیر روی شناسه ی آن به دست می آید: جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، به توان یک عدد گویا رساندن
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی algebraic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی