دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع ، تابع پخش ، تابع بخش ، تابعی توزیعی

تابع توزیع ، تابع پخش ، تابع بخش ، تابعی توزیعی
distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع ، تابع پخش ، تابع بخش ، تابعی توزیعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ