دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای حد راست تابع

حد راست تابع
limit on the right of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی حد راست تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ