دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دو تناوبه ، تابع دو تناوبی ، تابع دو دوره ای

تابع دو تناوبه ، تابع دو تناوبی ، تابع دو دوره ای
doubly periodic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دو تناوبه ، تابع دو تناوبی ، تابع دو دوره ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ