دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی strictly increasing function

strictly increasing function
تابع اکیداً صعودی ، تابع صعودی اکید ، تابع اکیدا صعودی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی strictly increasing function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی