دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مرگ و میر ، تابع فنا

تابع مرگ و میر ، تابع فنا
mortality function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مرگ و میر ، تابع فنا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ