دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی characteristic function

characteristic function
تابع مشخّصه ، تابع ویژه ، تابع سرشتی ، تابع سرشت‌نما ، تابع مشخصه
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی characteristic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی