دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ساده ، تابع (تحلیلی) تک ارز

تابع ساده ، تابع (تحلیلی) تک ارز
schlicht function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ساده ، تابع (تحلیلی) تک ارز و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ