دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تصویر

تابع تصویر
projection function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تصویر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ