دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی frequency function

frequency function
تابع فراوانی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی frequency function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی