دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای متوسط یک تابع

متوسط یک تابع
average of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی متوسط یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ