دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع فامی(نظریه گراف)

تابع فامی(نظریه گراف)
chromatic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع فامی(نظریه گراف) و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ